Trụ sở FingerTec
Văn phòng bán hàng khu vực FingerTec
Nhà phân phối
Người buôn bán