สำนักงานใหญ่ FingerTec
สำนักงานขายภูมิภาค FingerTec
ผู้จัดจำหน่าย
เจ้ามือ